Siirry suoraan sisältöön

Tietosuoja

Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä: Tulosnurkka Oy, y-tunnus 1010048-6, Pihatörmä 1 C, 5 krs, 02240 Espoo
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Mikaela Gardemeister, mikaela.gardemeister(at)tulosnurkka.fi
 3. Rekisterin nimi
  Tulosnurkka Oy, sidosryhmärekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteriä käytetään Tulosnurkka Oy:n sidosryhmätietojen ylläpitoon, säilytykseen ja tiedon jakamiseen sidosryhmille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n mukaisesti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Sidosryhmään kuuluvan henkilön itse antamat tiedot.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto
  Tietoja ei luovuteta muille tahoille.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa tai poistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tai poistamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: tulosnurkka
 10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).